Zásady ochrany osobních údajů

I.

Společnost Odpady-Janeček s.r.o. (dále jako „Správce“) je správcem osobních údajů získaných od objednatelů v souvislosti s objednávkou služeb Správce prostřednictvím webového formuláře přístupného na webu https://tophaly.cz/, tedy těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo a email objednatele (dále jako „Osobní údaje“). Správce je při zpracování Osobních údajů vázán právními předpisy, zejm. nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

II.

Správce při zpracování Osobních údajů zachovává základní zásady zpracování osobních údajů vyplývající zejm. z čl. 5 GDPR.

III.

Správce Osobní údaje zpracovává primárně za účelem uzavření poptávané smlouvy s objednatelem a k následnému řádnému naplnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Správce je dále ze zákona oprávněn Osobní údaje zpracovávat k nezbytné ochraně svých oprávněných zájmů vůči objednateli, případně k dalším zákonně uznaným účelům uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. b) – f) GDPR. Oprávněnými zájmy Správce se rozumí zejm. jakékoliv případné kroky vedoucí k ochraně jeho práv či vymáhání jeho nároků vůči objednateli.

IV.

Správce zpracovávané osobní údaje uchovává v zabezpečené elektronické databázi. Správce osobní údaje neposkytuje dále žádným třetím osobám, ani je nepředává do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Osobní údaje nebudou dále využívány k zasílání marketingových ani jiných sdělení Správce.

V.

Správce se zavazuje Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nutnou k realizaci smluvního vztahu, za jehož účelem byly shromážděny, případně po dobu nezbytně nutnou k uplatnění a vymáhání práv a povinností s tímto smluvním vztahem souvisejícími nebo ke splnění jiných zákonných povinností Správce.

VI.

Objednatel je oprávněn po Správci požadovat přístup ke zpracovávaným Osobním údajům vážícím se k jeho osobě, jejich úpravu, omezení zpracování nebo ev. výmaz, není-li jejich zpracování dále opodstatněné.

VII.

Pokud má objednatel důvodné pochybnosti o zákonnosti nakládání s jeho Osobnímu údaji, může požádat Správce o vysvětlení nebo o odstranění závadného stavu. V případě, že Správce nevyhoví žádosti o vysvětlení či neodstraní závadný stav, je dále objednatel oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00.

VIII.

Kontaktní údaje Správce:

Odpady-Janeček s.r.o.
Adresa sídla: Slévačská 473/26, Praha 9, 198 00
Email: info@odpady-janecek.cz
Mob.: +420 777 700 511 (Janeček Ludvík, jednatel společnosti)